OVAM verankert MVO in haar werking

Streefdoel:

40%

minder CO2-uitstoot tegen 2025

Sinds 1994 werkt de OVAM aan haar interne milieuzorg. Die aanpak werd in 2017 uitgebreid naar ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ (MVO). In 2018 kreeg MVO een structurele plaats bij de OVAM: “Met een officiële beleidsverklaring verenigen wij onze MVO-visie met onze dagelijkse werking. Dit jaar start er ook een halftijdse MVO-coördinator op onze werkvloer om de transitie te begeleiden.”  

Duurzaamheid is de corebusiness van de OVAM, die streeft naar een verantwoord afval- en materialenbeheer en een propere bodem in Vlaanderen. Ze draagt daarmee bij aan de transitie naar een duurzame toekomst en een circulaire economie. “We trekken die lijn ook door in onze eigen bedrijfsvoering”, stelt MVO-coördinator Tim Caers. “In onze dagelijkse werking kunnen we niet zonder kantoorgebouwen, ICT- en kantoormateriaal en mobiliteit voor onze werknemers. Maar al die dingen hebben een impact op het leefmilieu, vandaag en in de toekomst. Als milieuadministratie van de Vlaamse overheid willen wij een voortrekkersrol spelen om onze impact te minimaliseren.”

“We willen de impact van onze bedrijfsvoering minimaliseren”

Vijf thema’s

Vorig jaar goot de OVAM haar MVO-visie in een beleidsverklaring. Wat daar precies in staat? Op het vlak van interne bedrijfsvoering wil de OVAM prioritair inzetten op vijf thema’s:

    1. Welzijn: om de OVAM-doelstellingen te bereiken, moet het personeel zich goed en gemotiveerd voelen op de werkvloer. Daar is in het verleden al veel aandacht aan besteed. De OVAM gaat nu op zoek naar een methodiek om het welzijn van het personeel te monitoren. Op basis van die gegevens kunnen we verbeteringen doorvoeren.
    2. Afval: het uitvoeringsplan ‘Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval’ stelt dat de hoeveelheid restafval van bedrijven tegen 2022 met 15 procent moet verminderen ten opzichte van 2013. Onder het motto ‘practice what you preach’ zal de OVAM ook haar eigen restafval verder reduceren.
    3. Energie en klimaat: onze generatie staat voor een grote uitdaging, namelijk de transitie naar een CO2-neutrale toekomst. De OVAM streeft ernaar om tegen 2025 40 procent minder CO2 uit te stoten en haar primaire energieverbruik met 27 procent te reduceren ten opzichte van 2015.
    4. Duurzaam aankopen: uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de broeikasgasemissies wordt veroorzaakt door de productie van materialen. Daarom wil de OVAM tegen 2020 bij al haar aankopen rekening houden met duurzaamheidsnormen. Daarbij focust de OVAM op criteria rond duurzaam materialengebruik.
    5. Mobiliteit: de OVAM stimuleert haar werknemers om op een duurzame manier naar het werk te komen. De gebouwen van de OVAM liggen vlak bij het station van Mechelen, waardoor het gebruik van openbaar vervoer wordt aangemoedigd.

SDG’s

Om haar MVO-visie kracht bij te zetten, engageert de OVAM zich voor de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. We scharen ons achter het Voka Charter Duurzaam Ondernemen, waarvoor de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen een universeel kader vormen.

Omdat de OVAM samen met andere organisaties een gebouw huurt en voor de aankoop van materialen vaak gebruik maakt van raamcontracten die door de Vlaamse overheid ter beschikking worden gesteld, kan ze haar MVO-doelstellingen niet op eigen houtje realiseren. Overleg met externe stakeholders zal dus nodig zijn. Medewerkers en partners worden daarom geïnformeerd over het MVO-beleid. De directie zal elke drie maanden evalueren of de gedane inspanningen moeten worden bijgestuurd.

Zie ook: www.ovam.be/maatschappelijk-verantwoord-ondernemen-0