Opvolging van het bodem- en afvalbeheer

De OVAM is de overheidsinstantie die bevoegd is voor een aantal onderdelen van het bodem-, afval- en materialenbeheer. In die hoedanigheid leverden we 22 343 ambtshalve bodemattesten af, gaven we advies over 663 milieuvergunningen, en beoordeelden we 3248 oriënterende en 375 beschrijvende bodemonderzoeken.


177

oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken (obbo)

1 624

afgeleverde beslissingen m.b.t. kennisgeving voor grensoverschrijdend transport van afvalstoffen

79

afgeleverde grondstofverklaringen

322 221

afgeleverde bodemattesten

3248

oriënterende bodemonderzoeken


375

beschrijvende bodemonderzoeken


212

bodemsaneringsprojecten


663

adviezen voor milieuvergunningen


Klantenbeheer

Met vragen over bodem, asbest, afval- en materialenbeheer en algemene diensten kun je terecht bij onze dienst Klantenbeheer. Het team werkte in 2021 verder volgens de geldende coronamaatregelen en leverde zijn diensten dus vooral van thuis uit. Het aantal e-mails dat de dienst in 2021 ontving, steeg met 38 %. De OVAM schakelde op 1 april over naar Microsoft Teams om telefoons te beantwoorden. De dienst Klantenbeheer kreeg 10 % meer oproepen via MS Teams. De totale gespreksduur nam toe met 22 %.

De vragen rond PFAS kwamen binnen op het mailadres pfas@vlaanderen.be. De dienst Klantenbeheer nam deel aan interne en externe werkgroepen en verleende haar expertise bij het beantwoorden van de e-mails.

31 %

oproepen van bedrijven

21 %

oproepen van particulieren

40 %

oproepen van notarissen en makelaars

8 %

oproepen van lokale besturen en intercommunales

8617(+ 20 %)

vragen via bodem@ovam.be

2732(+ 38 %)

vragen via
info@ovam.be
Internationale werking 

De transitie naar een circulaire economie is inherent aan een internationaal en Europees project. De OVAM is vastberaden daar een actieve en ambitieuze rol in op te nemen en een gangmaker te zijn in haar expertisedomein. De coronapandemie bemoeilijkte die uitwisseling de voorbije twee jaar, maar zette tegelijk ook het enorme belang van een internationale samenwerking nog eens duidelijk in de verf.

Europese projectwerking

In 2021 was de OVAM een actieve partner in 16 Horizon-, LIFE- en Interreg-projecten die financiële steun ontvangen van de Europese Unie. Een voorbeeld daarvan is Cmartlife, dat in 2021 officieel van start ging om een circulaire materialenbenadering voor het afvalbeheer en marien zwerfvuil versneld op poten te zetten. Ook projecten rond zorgwekkende stoffen en voedselafval werden toegewezen aan de OVAM.

Internationale bilaterale werking

Behalve aan Europese projecten hecht de OVAM ook veel belang aan de rechtstreekse uitwisseling met andere landen van kennis over haar beleidsdomeinen. In 2021 ontvingen we zo digitale delegaties uit Canada en Singapore. We werkten ook mee aan een auditrapport over afvalpreventie van het Franse Rekenhof en aan een Nederlandse handelsmissie rond circulaire economie, met een bijzondere focus op kunststoffen en bouw.

Drie personen houden kader met VCDO-certificaat vast
© Dennis Ravays

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij de OVAM

Om zelf duurzaam te werken, focust de OVAM op vijf prioritaire thema’s: welzijn, afval, energie en klimaat, duurzaam aankopen en mobiliteit. In 2021 mochten we daardoor al voor het vijfde jaar op rij het Voka Charter Duurzaam Ondernemen in ontvangst nemen.

Vrouwelijke personeelsleden

217
226

Mannelijke personeelsleden

128
130

Vrouwen in leidinggevende functies

45%
45%

Werknemers met een handicap of chronische aandoening

4,1%
4,1%

Personeelsleden met een migratieachtergrond

6%
6%

Kilogram restafval per medewerker per jaar

6,9kg
4,4kg

-36%

Elektriciteitsverbruik

1,13 GWh
0,94 GWh

-16%

Rechtstreekse CO2-uitstoot

293,1 ton
266,3

-9%

Welzijn

In 2021 bouwde de OVAM voort op de coronamaatregelen van het jaar voordien. Sinds 1 september is het nieuwe arbeidsreglement van kracht waarin bepalingen voor het hybride werken werden opgenomen. De medewerkers hebben toegang tot een aanbod van onder meer webinars rond zelfzorg, focus@home en mentaal kapitaal om hen daarbij te ondersteunen. De werkgroep welzijn kwam in 2021 zes keer samen om welzijnsacties te bespreken. De interne ergonomiecoaches van de OVAM stelden in 2021 ook een nieuw afsprakenkader rond ergonomie op.

Met de terugkeer naar het kantoor in het vooruitzicht kwam daar een speciale drankautomaat voor suikerarme, lokale frisdranken, zonder individuele verpakkingen.

Drie smileys. Hand wijst tevreden smiley aan

Afval

De OVAM realiseerde voor het derde jaar op rij het doel om, vergeleken met 2013, in het OVAM-gebouw minstens 15 % minder restafval te produceren per medewerker. Door het verplichte telewerk tekenden we in 2021 het laagste afvalcijfer ooit op.

Man met wit hemd en das sorteert afval

Energie en klimaat

Door de coronapandemie lag zowel het elektriciteitsverbruik als de CO2-uitstoot door verwarming en dienstverplaatsingen (dienstwagens, privéwagens van personeel en vliegreizen) lager dan ooit.

Meisje loopt door veld met graan richting windmolens in de verte

Duurzaam aankopen

De OVAM stelt zich tot doel om 100 % duurzaam aan te kopen aan de hand van duurzaamheidscriteria. Dat doel realiseerden we niet in 2021. We integreerden wel de CO2-prestatieladder in onze bestekken voor ambtshalve bodemsaneringswerken.

Twee vrouwen werken in de moestuin

Mobiliteit

De OVAM moedigt haar personeelsleden aan om het woon-werkverkeer te organiseren met het STOP-principe (Stappen, Trappen, Openbaar vervoer en Personenwagens). 68,5 % van onze collega’s heeft in 2021 een fietsvergoeding gekregen en/of het openbaar vervoer gebruikt. Dat cijfer steeg ten opzichte van het jaar voordien, maar het ligt wel lager dan in de periode voor de coronapandemie. Het verplichte telewerk had hier wellicht een grote invloed. Medewerkers die te voet kwamen of geen fietsvergoeding aanvroegen, zijn niet in het cijfer vertegenwoordigd.

Daarnaast vergroenen we stelselmatig ons wagenpark. In 2021 steeg de gemiddelde ecoscore van 69,88 naar 72,8.

Man in hemd op de fiets